Diagnostiek

Psychologie

In onze praktijk voorzien we diagnostiek op drie grote domeinen.

Affectief-relationele beleving

In een belevingsonderzoek trachten we een antwoord te vinden op de vraag hoe uw kind zijn/haar belevingswereld benadert, ervaart en betekenis geeft. Het onderzoek probeert een beeld te geven op de affectief-relationele belevingswereld van uw kind, en hoe de klachten/of het symptoom hierin zijn ingebed.


Een belevingsonderzoek loopt over verschillende sessies, gespreid over verschillende data. Er wordt gewerkt met vragenlijsten, tekeningen, projectief materiaal, gesprekken, spelobservatie…

Intelligentie

Op vraag van de ouders, school, logopedist, arts,… kan een intelligentie-onderzoek worden uitgevoerd. Een intelligentietest heeft als doel de cognitieve mogelijkheden van het kind of jongere in kaart te brengen.


De test kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

  • als onderdeel in het onderzoek naar hoogbegaafdheid
  • als aanvullende test bij studiemethodebegeleiding (welk zijn de sterktes en de zwaktes van je kind/jongere en hoe kunnen deze sterktes gebruikt worden in het studieproces?)
  • bij tegenvallende leerresultaten van kinderen (waardoor kunnen de problemen van je kind worden verklaard? zijn er bijzonderheden in het profiel te zien?)
  • als hulpmiddel om een goed beeld te krijgen van de totale mogelijkheden van je kind
  • als onderdeel van een grondig onderzoek naar een leerstoornis
Aandacht en concentratie

Een aandachtsonderzoek wordt uitgevoerd indien er aandachtsmoeilijkheden vastgesteld worden, thuis of op school. Dit onderzoek dient om uit te maken of de aandachtsproblemen worden veroorzaakt door AD(H)D of een manifestatie zijn van andere onderliggende moeilijkheden.

Er wordt gebruik gemaakt van de TEA-Ch (test of everyday attention for children, voor kinderen vanaf 6 jaar) waarin onderzoek wordt gedaan naar de werking van de verschillende aandachtsvaardigheden: selectieve aandacht, volgehouden aandacht, verdeelde aandacht, aandachtscontrole/switching en responsinhibitie.

Na het kennismakingsgesprek wordt bekeken hoe uitgebreid het onderzoek dient te zijn.

Logopedie

Spraak, taal & leer

Bij een logopedisch traject bestaat de onderzoeksfase uit een verkennend gesprek, één of meerdere onderzoeksmomenten en een adviesgesprek. We baseren ons op het verkennend gesprek om te beslissen welke onderzoeksactiviteiten dienen te gebeuren. We vinden het hierbij belangrijk een volledig beeld te krijgen van de cliënt en zijn/haar omgeving. Tijdens het adviesgesprek bekijken we welke vorm van begeleiding aangewezen is. We staan ook stil bij wanneer, waar, hoe en door wie de begeleiding zal gebeuren.

Myo

Afwijkend mondgedrag kan het functioneel evenwicht tussen de werking van de spieren in en rond de mond verstoren. Via een gesprek, foto’s, metingen en onderzoek gaan we na welke foutieve mondgewoonten aanwezig zijn en welke gevolgen deze hebben op de tandenstand en articulatie. Nadien kan myofunctionele oefentherapie opgestart worden om dit afwijkend mondgedrag af te leren, een correct slikpatroon aan te leren en zo het verstoord evenwicht te herstellen. Dit alles gebeurt in overleg met een orthodontist of tandarts en indien nodig met andere betrokken artsen zoals een NKO-arts.

Multidisciplinair onderzoek

Bij een multidisciplinair traject wordt het verkennend gesprek gevoerd met de psycholoog en logopedist. We baseren ons op het verkennend gesprek om te bekijken welke onderzoeksactiviteiten bij beide disciplines aangewezen zijn. De psychologe staat in voor onderzoek op vlak van intelligentie, aandacht en concentratie, executief functioneren, gedrag, faalangst,… De logopedist onderzoekt spraak-, taal- en leerproblemen. Dit kan gebeuren via vragenlijsten, tests, observaties en gesprekken. Bij het adviesgesprek leggen we alle informatie samen en kijken we welke vorm van begeleiding wenselijk is.